HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet kërkimor | Botime | Disertacione | Arkivi | INFO italiano

Disertacione

Disertacione në fushën e albanologjisë të prezentuara në Fakultetin e Lettere e Filosofia të Universitetit të Kalabrisë

Ordinamenti universitar i vjetër

Ordinamenti universitar i ri
Disertacione të doktoratës
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISERTACIONE - ORDINAMENTI UNIVERSITAR I VJETËR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viti akademik 1976/77

PROF. FRANCESCO SOLANO

1. Giovanni Battista RENNIS, Poezia popullore arbëreshe e Ungrës.

2. Francesco ALTIMARI, Epoka dhe figura e Skënderbeut në veprën e Jeronim De Radës.

3. Vincenzo BROCCOLO, Jul Variboba dhe vepra e tij poetike.

4. Anna CASOLARO, Bashkësia arbëreshe e Shën Mitrit dhe traditat e saj popullore.

5. Maria Angela CERRIGONE, Vepra poetike e Anton Argondicës.

6. Gennaro Mario DE CICCO, Jeronim De Rada dhe vepra poetike.

PROF.SHA NORA GALLI DE’ PARATESI

7. Fiorella MILANESE, Analizë e përkimevet arbëreshe në gjuhën italiane nëpërmjet gabimevet të fëmijëve në shkollën fillore për një pedagogji të veçantë të italishtes.

8. Maria Annita BAFFA, Studim i disa aspektevet të dygjuhësisë arbëreshe-italiane në shkollat fillore të Shën Sofisë dhe propozime didaktike për mësimdhënien e gjuhës standarde (shqipe) si gjuhë e dytë.

 

Viti akademik 1978/79

PROF. FRANCESCO SOLANO

9. Maria Stella DONATO, Feja e arbëreshëvet nëpërmjet këngëve popullore.

10. Anna Maria PATITUCCI, Mësimdhënia dhe studimi i shqipes në universitetet italiane.

PROF. LEONARDO MARIA SAVOIA

11. Antonietta ANTICO, "Baby-talk" në bashkësinë arbërishtfolëse të Frasnitës.

PROF. COVERI

12. Rosanna SPAGNUOLO, Analizë e emigrimit të brendshëm. Përvoja e arbëreshëvet të Kalabrisë.

 

Viti akademik 1979/80

PROF. FRANCESCO SOLANO

13. Giuseppe CACOZZA, Lirika e Fan Nolit në vëllimin “Album”.

14. Angiolina CATALDI, E folmja dhe letërsia popullore e Shën Vasilit.

15. Vincenzo FRAZZINGARO, “Fëmija pushtjerote” Novelë në vargje e Francesco Antonio Santori-t.

16. Enrico SARPA, Poezia e Migjenit.

17. Anna Maria TROTTA, Shën Sofia: e folmja dhe letërsia popullore.

 

Viti akademik 1980/81

18. Maria Giuseppe FABBRICATORE, Stili dhe gjuha në vëllimin “Vjershë” të Giuseppe Serembe-s.

19. Laura DAMICO, Gramatika e Jeronim De Radës.

20. Domenica FERRARI, Studim fonologjik dhe morfologjik mbi të folmen arbëreshe të Frasnitës.

21. Francesco MARCHIANO, E folmja e Spixanës dhe letërsia popullore.

22. Anna Maria MAURO, Prozë shqipe e "Fjamurit" të De Radës.

23. Alessandro POLICASTRO, Arti dhe letërsia gjatë realizmit socialist në Shqipëri.

24. Salvatore BORRESCIO, Serembe në kontekstin romantik arbëresh.

PROF. BELEN TIJERINA

25. Liliana PIZZI, Përkime midis spanjishtes, arbërishtes dhe italishtes në gjuhën e arbërishtfolësvet në Argjentinë.

 

Viti akademik 1981/1982

PROF. FRANCESCO SOLANO

26. Maria Pina CARDILLO, E folmja arbëreshe e Shën Sofisë.

27. Rosa NICO, Studim fonologjik dhe morfologjik mbi të folmen e Çervikatit.

 

Viti akademik 1982/83

28. Costantino GRADILONE, Poezia e Ismail Kadaresë.

29. Giuseppe LIGUORI, "Këngët e Serafina Thopisë" të Jeronim De Radës –Analizë e dy botimevet të autorit.

30. Giuseppe SICILIANO, Ndërtimi i socializmit në Shqipëri pas luftës së dytë botërore.

31. Rina TUCCI, Studim sintaktik, fonologjik dhe morfologjik mbi të folmen arbëreshe të Kastërnexhit.

 

Viti akademik 1983/84

32. Nicolina GRADILONE, Aspekte fonologjike dhe morfologjike mbi të folmen e Maqës.

33. Maria Carmela RUGIANO, E folmja e Çivitës.

 

Viti akademik 1985/86

34. Alida AMERUSO, Studim i disa aspektevet të dygjuhësisë arbëreshe-italiane në shkollat fillore të Spixanës.

PROF. JOHN TRUMPER

35. Giovanni M.G. BELLUSCIO, Model për një analizë dalluese e tri të folme arbëreshe: vokalizmi, aspektet elektroakustike e të tjera.

 

Viti akademik 1986/87

PROF. ANTONINO GUZZETTA

36. Pinuccia STAMATI, Studim fonologjik dhe morfologjik mbi të folmen e Pllatanit.

 

Viti akademik 1987/88

PROF. JOHN TRUMPER

37. Antonietta CAMPAGNA, E folmja e Firmozës.

38. Alida Lucia SANTO, Studim fonologjik dhe morfologjik mbi të folmen e Mbuzatit.

39. Massimo COSTABILE, Fond i librit albanologjik në Bibliotekën e qytetit të Kozencës.

PROF. FRANCESCO SOLANO

40. Maria LAURITO, Spixana: profil i vazhdimit poetik në diasporën I.

41. Maria LAURITO, Spixana: profil i vazhdimit poetik në diasporën II.

 

Viti akademik 1988/1989

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

42. Giuseppe FARACO, Salvatore Braile në letërsinë arbëreshe.

PROF. JOHN TRUMPER

43. Caterina ZUCCARO, Sintaksa e foljes në dy të folme arbëreshe të provincës së Kozencës. Klasifikimi sintaktik i arbërishtes.

PROF. CESARE PITTO

44. Luigina Giovanna CARDAMONE, Simboli dhe miti në ceremonitë e martesavet në katundin arbëresh të Shën Sofisë.

 

Viti akademik 1989/90

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

45. Letizia COFONE, Vepra poetike e Martin Camajt.

46. Fiorella DE ROSA, Tekste arbëreshe në të folmen e Fallkunarës në rivistën “La Calabria” (1888-1902).

47. Paola PERRI, Përkime në poezinë arbëreshe të Giuseppe Serembe-s. Përkime, frekuenca dhe treguesi leksikor.

48. Gabriella PINGITORE, “Serafina Thopia” (1843) e Jeronim De Radës: analiza, transkriptimi dhe treguesi leksikor.

49. Michelangelo LA LUNA, “Këngët e Milosaut” të Jeronim De Radës: zanafilla dhe struktura.

50. Daniela CAVALLO, Kërkime mbi leksikun e të folmes arbëreshe të Shën Benedhitit.

51. Gabrielina BARBUTO, E folmja e Shën Benedhitit.

52. Marianza MANNA, “Serafina Thopia” e Jeronim De Radës: : analiza, transkriptimi dhe treguesi leksikor.

53. Maria Vittoria SCALERCIO, “Milosau” i Jeronim De Radës: : analiza, transkriptimi dhe treguesi leksikor në botimin e parë (1836).

PROF. FRANCESCO COSTABILE

54. Maria Pia CAMPANA, Analizë e gabimevet gjuhësore në përpunimet shkollore: kërkim empirik në mjedisin kozentin.

 

Viti akademik 1990/91

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

55. Elena GOTTUSO, Kolegji arbëresh “Korsini- Sh. Adriani” (1733-1923).

56. Carmela PUTERIO, Udhëtarët e huaj në Kalabri dhe në bashkësitë arbëreshe.

57. Maria STABILE, Kërkime njohëse mbi dygjuhësinë ndër shkollarët e bashkësisë së Frasnitës.

58. Bina CHIARADIA, Studim mbi njohjen e dygjuhësisë së shkollarëvet në bashkësinë e Frasnitës.

59. Maria Laura MOSTARDI, Kërkime për pluralizmin në shkollimin e detyrueshëm në bashkësinë arbëreshe të Qanës.

60. Marisa SICILIA, Studim mbi njohjen e dygjuhësisë në shkollën e mesme të Spixanës.

 

Viti akademik 1991/1992

61. Rosita BRAILE, Studim mbi dygjuhësinë në shkollimin e detyrueshëm në bashkësinë arbërishtfolëse të Çivitës.

62. Aleksandër MURZAKU, Formalizimi i njehsimit të anaforës përemërore në gjuhën shqipe standarde.

63. Filomena RAIMONDO, Leksiku i të folmes arbëreshe të Firmozës nëpërmjet pyetësorëvet të projektit ALE (Atlas Linguarum Europae).

64. Silvia TOCCI, Studim morfologjik dhe leksikor mbi të folmen arbëreshe të Vakaricit.

65. Giuseppina SQUILLACE, Kërkime mbi dygjuhësinë në trevën arbërishtfolëse të Krotonit të Lartë (Shën Kolli, Puhëriu dhe Karfici).

66. Arcangelo BRESCI, Anselmo Lorecchio dhe “Nazione Albanese” (1897-1900).

67. Lina Antonella GALLO, “Këngët e Milosaut” (1847) të J. De Rada. Transkriptimi, përkimi, frekuenca dhe leksiku.

PROF. ILARIO PRINCIPE

68. Maria Angela Serafina MIRACCO, "Gjitonia" në komunitetet arbëreshe në të djathtën e lumit Krat.

69. Domenica ODOGUARDI, Zakone në traditat e Jonit të Lartë të Kozencës.

 

Viti akademik 1992/93

PROF. FRACESCO ALTIMARI

70. Rosina RIO, Studim mbi leksikun dhe morfologjinë e të folmes së Ungrës.

71. Adriana IACONETTI, Byron-i dhe Shqipëria.

72. Vania CARNEVALE, “Ines de Castro” e A. Basile: stili dhe struktura në veprën romantike të një letrari arbëresh.

73. Michele TOCCI, Mësimdhënia e gjuhës dhe e kulturës arbëreshe në shkollimin e detyrueshëm. Kërkime njohëse mbi shkollimin e detyrueshëm në Fermë (Kozencë). Disa drejtime metodologjike dhe didaktike.

74. Ines ANGJELI MURZAKU, Jeta e Mjedës: një vështrim i ri.

 

Viti akademik 1993/94

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

75. Giovanna RUSSO“Pasqyrë e një shtegtimi” (1898) e J. De Radës: analiza, transkriptimi, treguesi leksikor.

76. Pina VOLPINTESTA, Vepra gjuhësore e Martin Camajt.

77. Caterina MOSCIARO, Aristide Manes, poet dhe studiues i traditavet arbëreshe.

78. Bombina MARTINO, “Gjella e Shën Mërisë Virgjër” e Jul Varibobës: analiza, transkriptimi dhe përkime.

79. Maria Francesca MACCHIONE, “Rapsoditë” arbëreshe të Jeronim De Radës: transkriptimi dhe analiza.

80. Laura CONFORTI, “Skanderbeku i pafanë” i Jeronim De Radës: transkriptimi dhe treguesi leksikor i librit I (1872).

81. Rosanna GUAGLIARDI, Dy dorëshkrime të pabotuara të “Këngëtores” të F.A. Santoro.

PROF.SHA CRISTINA PIVA

82. Laurita DE FILIPPIS, Codeswitching e code mixing në një bashkësi arbëreshe.

PROF. PIERO GAGLIARDI

83. Rosanna TOSCANO, Fjalor i toponimevet në provincën e Kozencës.

84. Pina CANNATARO, Fjalor i toponimevet në provincën e Katanzaros.

PROF. TREBISACCE

85. Maria Maddalena SICILIANO, Kultura dhe shkolla në mjedisin arbëresh.

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

86. Angelo SPOSATO, Jeta dhe tradita në Shën Mitër.

 

Viti akademik 1994/95

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

87. Gjilda ALIMHILLAJ, Vështrim gjuhësor i leksikut të veshjevet popullore në rrethin e Shkodrës.

88. Maria Carmela REDA, Mësimdhënia e arbërishtes në shkollat publike kalabreze.

89. Teresa RUSSO, Tekste arbëreshe në “Fjamuri i Arbërit” (1883-1885): transkriptimi dhe treguesi leksikor.

90. Giovanna SCIGLIANO, Vepra letrare e P. Leonardo De Martino (1830-1923).

91. Sabrina SCUTARI, Kontributi i G. Stier në studimet albanologjike.

92. Vittoria Emilia VARCASIA, Studim morfologjik dhe leksikal mbi të folmen arbëreshe të Frasnitës. (Leksik i mbledhur nëpërmjet pyetësorëve ALE).

PROF. VITO TETI

93. Rosalba GRANIERI, Vincenzo Maria Cassano. Një poet “i mallkuar”.

PROF. GIAN PIERO CALABRÒ

94. Maria BRAILE, Aspekte juridike-politike mbi mbrojtjen e pakicavet gjuhësore.

 

Viti akademik 1995/1996

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

95. Tommaso SPOSATO, Studim mbi zhvillimin leksikor të arbërishtfolësvet të Spixanës.

96. Tiziana MISASI, Teksti melodramatik i pabotuar i F.A. Santori: “Miloshini dhe Pjetroshini”.Transkriptimi, përkthimi, analiza dhe përkime.

97. Anna Sabina RAGUSA, Teksti melodramatik i pabotuar i F.A. Santori: “Miloshini dhe Pjetroshini”.

98. Ortezia CORINO, “Na shprishtim rrëmbat mbi dhenë”. Poezia e D. A. Marchese- midis “rrezoe”, “trishtimeve” dhe “betejave”.

99. Maria Paola FAVANO, Revista kulturore arbëreshe ZJARRI: histori, analizë e punimeve dhe database.

100. Temistocle MOSCIARO, Bashkësia arbëreshe e Shën Benedhitit dhe Kolegji Korsini (1732-1794).

101. Maria Antonia MIRACCO, Mbishkrime arbëreshe në bashkësitë arbëreshe të Silës Greke.

102. Marisa MORTATI, Udhëtarët anglezë dhe bashkësitë arbëreshe të Kalabrisë.

103. Nicola BAVASSO, Vepra poetike e Vincenzo Stratigò-it.

104. Maria Giovanna BRAILE, Marrëdhëniet midis bashkësivet arbëreshe dhe Arkidioqezës së Rosanos nëpërmjet vizitave apostolike dhe vizitave pastorale pas Koncilit të Trentos (shek. XVII).

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

105. Antonella CAPPARELLI, Jeta dhe traditat në Shën Benedhit.

 

Viti akademik 1996/1997

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

106. Vincenzo PERRELLIS, Studim morfologjik dhe leksikal mbi të folmen arbëreshe të Shën Mërtirit.

107. Anna GAUDIO, Studim morfologjik dhe leksikal mbi të folmen arbëreshe të Fermës.

108. Liliana RENDE, “Skanderbeku i pafàn” (libri II): analiza, transkriptimi, përkime.

109. Maria Teresa CAPRISTO, “Skanderbeku i pafàn” (libri III): analiza, transkriptimi, përkime.

110. Assunta IANNUZZI, Lëvizja kulturore arbëreshe e bashkësisë së Ungrës.

111. Giuliana SCURA, Vepra letrare e Antonio Scura (1872-1928).

112. Tiziana Rosa DI BERNARDO, Vepra letrare e Agostino Ribecco. Botim kritik të vëllimit “Viersha malli”.

113. Cinzia MIELE, Analiza e mbiemrave të popullsisë arbërishtfolëse në provincën e Kozencës.

114. Sandra GENOESE, Kontributi i Rupprecht Rohr në studimin e arbërishtes së Italisë.

PROF. MATTEO MANDALA’

115. Emilia CONFORTI, Vepra poetike e Lluka Perrone-s.

PROF. CESARE PITTO

116. Rosaria VIGNA, Historia e popujve të Shqipërisë. Integrimi dhe konflikti. Nëpërmjet lëvizjeve të mëdha historike.

117. Maria Antonietta SPOSATO, Simbolizmi dhe zakonet e martesës në ritin grek-bizantin në katundet arbëreshe të provincës së Kozencës.

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

118. Catherine IANNUZZI, Traditat në bashkësitë arbëreshe të ritit greko-bizantin.

 

Viti akademik 1997/98

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

119. Giovanna GAROFALO, Cikli i jetës në bashkësinë e Spixanës.

120. Lucrezia LIGUORI, Studim morfologjik dhe leksikal mbi të folmen arbëreshe të Shën Mitrit.

121. Rosanna GABRIELE, “Skanderbeku i pafàn” i Jeronim De Radës: transkriptimi dhe treguesi leksikor i librit të V.

122. Loretta SERVIDIO, “Amarie Cominiate” dhe “Nata e Krishtlindjes” e Jeronim De Radës: transkriptimi dhe treguesi leksikor i dy botimevet (1847, 1848).

PROF. MARIO BOLOGNARI

123. Maria Rosa Ida BAFFA, Kthimi në Arbëri, kërkim social-gjuhësor në katër bashkësi arbëreshe.

124. Irene RIZZO, Mërgime të reja. Realiteti i të mërguarve shqipëtar në Itali.

PROF. ROBERTO GUARASCI

125. Laura BROGNO, Kadastri oncarë i Shën Mitrit: disa të dhëna mbi dinamizmin demografik dhe prodhimtarinë e vendit.

PROF.SHA GISÉLE VANHESE

126. Silvana COLELLA, Kujtimet e Ibrahim Manzour Efendi-t dhe Shqipëria.

PROF.SHA GIOVANNELLA GRECO

127. Roberto MIRACCO, Mënyra e komunikimit gojor në disa bashkësi arbëreshe. Studim social mbi muzikën e autorëve-këngëtarë dhe të interpretuesvet të vendit.

PROF.SHA MARTA MADDALON

128. Manuela VATTIMO, “Ju e kapirni gjuhën tonë Arbërishtin e kapirni – Është e vështirë akoma. Arbëreshë dhe shqipëtarë: analiza dhe takimi midis tyre.

Viti akademik 1998/1999

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

129. Franca MIGALE, Figura femërore në veprën “Milo dhe Haidhe” e Giuseppe Skirò di Maggio.

130. Irene DE ROSE, “Këngët e Milosaut” të Jeronim De Radës botimi i tretë (1873). Botim kritik dhe përkime.

131. Francesca SAPIA, Udhëtarët francezë në Kalabri dhe në bashkësitë arbëreshe.

132. Grazia FERRARI, Pitrè dhe pjesëmarrja e tij në letërsinë gojore arbëreshe.

PROF. MARIO BOLOGNARI

133. Marusca FERA, “Gjaku jon i shprishur”. Etnia arbëreshe midis njësisë dhe ndryshimit.

134. Patrizia CASCIARO, Rregulla të modës dhe të dokeve. Komunikimi i krehjeve të flokëvet dhe të veshjevet në Kalabri.

PROF. GIOVANBATTISTA A. GUERRIERO

135. Daniela PASINI, Imigrimi i shqipëtarëve në Italinë jugore. Probleme dhe perspektiva për rritjen e mirëkuptimit.

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

136. Mario STRIGARI, Jeta seksuale tradicionale në Shën Mitër.

PROF. PIERFRANCESCO BELLINELLO

137. Carolina BARRETTA, Sistemi i ri gjeopolitik dhe etnik i ish-Jugosllavisë.

PROF. PIETRO DALENA

166. Concetta SALMENA, Jugu i Italisë në kujtimin odeporik të George Berkeley.

 

Viti akademik 1999/2000

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

138. Giulia ADDUCI, Tekste të letërsisë gojore në bashkësinë arbëreshe të Frasnitës.

PROF. CESARE PITTO

139. Roberto RUSSO, Tradita popullore e Fermës: Riti Greko-Bizantin.

PROF.SHA ADELE COSCARELLA

140. Massimiliano MALFITANO, Monastiri i Shën Adrianit në Shën Mitër: probleme identifikimi dhe ripërdorimi i stolisjeve arkitektonike mesjetare.

PROF. FILIPPO BURGARELLA

141. Brikena KORDHA, Shqipëria, teatër i luftës normane-bizantine.

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

142. Elisabetta INTRIERI, Pjesëmarrja e Vinçenc Dorsës në historinë e studimeve etnike-folkloristike.

PROF.SHA MARIA LUISA RONCONI

143. Giovanni AUSILIO, Pellgu mesdheak: një realitet i veçantë dhe i shumëfishtë me kultura, tradita, gjuhë, fe dhe etni.

PROF.SHA GIOVANNELLA GRECO

144. Nicola MIRACCO, Bashkësi lokale dhe bashkësi globale. Studim social-antropologjik të këtij raporti në bashkësinë arbëreshe.

 

Viti akademik 2000/2001

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

145. Maria PITTELLI, Gjurmime leksikografike mbi të folmen e Çivitës nëpërmjet pyetësorëve të ALE-s dhe ALI-t.

146. Adelina KRISTULI, Poema “Lahuta e malcis” e Gjergj Fishtës.

PROF. FRANCESCO VALLERANI (Universiteti i Milano-s)

171. Pietro Luigi AQUINO, Bashkësitë arbërishtfolëse e Kutrunit të Lartë: rrënjosje, zhvillim dhe vetëdije e territorit.

PROF. CESARE PITTO

147. Francesca LA LUNA, Gruaja arbëreshe në të kaluarën dhe në kohën e tanishme: Gjurmime demo-antropologjike.

PROF. MARIA LUISA RONCONI

148. Angela FLORI, Gjeografia e pakicave entike kalabreze në Evropë dhe në botë.

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

149. Nicoletta BUONO, Ungra dhe Kalendari i festave.

150. Stefania CAPPARELLI, Strategjitë e erosit në Shën Benëdhit.

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

168. Aurora STRACAN, Skëndërbeu dhe Shqipëria në letërsinë e romantizmit francez.

 

Viti akademik 2001/2002

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

151. Daniela MERINGOLO, "Neomenia" e Francesco Antonio Santori-t: hyrje, botimi kritik, përkime.

152. Caterina ADDUCI, Traditat popullore e bashkësisë arbëreshe të Frasnitës.

PROF. CARLO CARBONE

153. Patrizia Angela ALFANO, Shqipëria në politikën e jashme të fashizmit: 1920-1935.

PROF.SHA MARTA MADDALON

154. Antonella RUFFA, Gjendja e pakicave gjuhësore në Itali në diskutimet e tashme, me vëmëndje të veçantë ndaj gjendjes arbëreshe dhe grekfolëse.

PROF.SHA CRISTINA PIVA

155. Federica GOLEMME, Mësimdhënia e gjuhës arbëreshe në shkollën fillore.

PROF.SHA MARISELDA TESSAROLO (Universiteti i Padova-s)

156. Santina PALUMMO, Arbërishtja në brezet e fundit, studime.

PROF.SHA MONICA GENESIN (Universiteti i Lecce-s)

167.Gentiana SELENICA, “Cuneus Prophetarum” i Pjetër Bogdanit në mjedisin kulturor të Shqipërisë në shek. XVII.

 

Viti akademik 2002/2003

PROF. GIORGIO ADAMO

172. Antonio GATTABRIA, Tradizioni musicali arbëreshe, stato delle ricerca e nuove prospettive di indagine.

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

172bis. Adriana PONTE, Le Storie d'Albania di G. De Rada, parte seconda. Edizione critica e concordanza elettronica del testo.

 

Viti akademik 2003/2004

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

157. Oreste MOSCIARO, Rilindja kulturore në bashkësitë arbëreshe të Kalabrisë gjatë viteve ‘700 dhe ‘800.

PROF.SHA GISÈLE VANHESE

158. Barbara BUSCEMI, Figura e Alì Pascià Tepelenës në romantizmin francez.

Viti akademik 2004/2005

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

159. Sandra DOMANICO, Përralla të përkthyera në shqip nga F. A. Santori: hyrje, transkriptim dhe përkthim.

160. Daniela Franca DE MARCO, Arbëreshët në letërsinë e udhëtimit në autorët gjermanë (shek. XVIII-XX).

161. Luigi GENISE, “Krështeli i shëjteruor” e F.A. Santori: botim kritik dhe përkthim në gjuhën italiane.

163. Eglantina SHEHI, Revista shqiptare “Kalendari Kombiar” (1897 – 1928): Përmbledhje historike dhe analizë e pjesëmarrjeve (database).

165. Sandra SMILARI, Leksiku i së folmes arbëreshe të Platënit.

DOTT. GIOVANNI BELLUSCIO (Università degli Studi di Bari)

162. Ilaria LONGANO, Karmine Abate: një shkrimtar euromesdhetar.

 

Viti akademik 2005/2006

PROF.SHA MARZIA MARCHI (Universiteti i Bolonjës)

169. Paola MATRANGOLO, Arbëreshët e Kalabrisë. Identitet etnik dhe perspektivë interkulturore-

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

170. Rosita Francesca Angela PERRI, Edward Lear, Udhëtar në Calabri dhe në Shqipëri.

 

Viti akademik 2006/2007

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

173. Maria Agata Stamile, Leksiku fitonimik në të folmen arbëreshe të Sënd Japëkut.

DOTT. GIOVANNI BELLUSCIO

174. Giuseppe Baffa, Leksiku i së folmes arbëreshe të Shën Sofisë (CS).

 

Viti akademik 2010/2011

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

175. Bambina MATIZ, La rivista arbëreshe “Fjamuri Arbërit” (1883-1887) di Girolamo De Rada: inquadramento storico-culturale e analisi dei contenuti.

DOTT. SSA ANNA DE MARCO

176. Daniela MERINGOLO, La ludolinguistica in glottodidattica: una possibile applicazione nella didattica dell’arbërishtja delle comunità della Sila greca.

 

Viti akademik 2011/2012

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

177. Angela BELLIZZI, Le tradizioni popolari della comunità arbëreshe di San Basile.

 

Viti akademik 2012/2013

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

178. Maria Carmela BELLUCCI, Carmine Abate tra Hora e un “altrove”: dall’esperienza della migrazione alla realtà della scrittura.

 

PROF.SSA FRANCA ROMANO (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - A.A. 1999/2000)

179. Marianna Celeste APRILE, ‘MADRE SOSPESA’. Antropologia e storia della Madonna del Buon Consiglio tra Scutari e Genazzano. Il caso della comunità albanese di Roma.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISERTACIONE - ORDINAMENTI UNIVERSITAR I RI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DIPLOMË TREVJEÇARE NË LINGUE E CULTURE MODERNE

 

Viti akademik 2003/2004

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

1. Orjeta HASHORVA, Përmbledhje ligjore dhe zbatime didaktike për mësimdhënien e arbërishtes në bashkësitë arbëreshe të Kalabrisë.

 

Viti akademik 2004/2005

2. Giovanna NANCI, Motivi revenant në traditën gojore të trevës ballkanike dhe në refleksin e e tij në letërsinë evropiane.

3. Saverina BAVASSO, Lëvizja kulturore arbëreshe dhe bashkësia e Ungrës gjatë shek. të XVIII.

4. Brunella LIGUORI, Kanuni në veprën “Prilli i thyer” të Ismail Kadaresë.

 

Viti akademik 2005/2006

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

5. Maria Teresa LOCCISANO, Miti dhe migrimi në romanin “La moto di Skanderbeg” e Carmine Abate.

6. Annamena RUSSO, Ushqimet në traditën gjuhësore dhe kulturore arbëreshe të Fermës (CS).

 

Viti akademik 2006/2007

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

7. Filomena CORBELLI, “Il ballo tondo”. Temat dhe strukturat në romanin e Carmine Abate.

8. Antonella SERRA, Figura e Giuseppe Angelo Nociti nëpërmjetë Veprave dhe Letrave.

 

Viti akademik 2007/2008

DOTT. GIOVANNI BELLUSCIO (Università degli Studi di Bari)

9. Eneida BICI, Le prime attestazioni scritte della lingua albanese (1462-1555).

PROF. OTTAVIO CAVALCANTI

10. Immacolata MAZZUCA, Festat në Shën Benedhit

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

11. Annalisa SIRIANNI, Kërkim leksikor mbi të folmen e Kajvericit nëpërmjet pyetësorëve ALE.

DOTT.SSA FIORELLA DE ROSA

17. Gina BELLIZZI, Il lessico della parlata arbëreshe di San Basile sulla base del I° questionario ALE.

 

Viti akademik 2008/2009

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

13. Albana ALIA, La tragedia Othello di W. Shakespeare: aspetti della traduzione in albanese di F. S. Noli.

 

 

Viti akademik 2009/2010

DOTT. GIOVANNI BELLUSCIO

12. Mamica GJONDEDAJ, Interiezioni e onomatopee nella lingua albanese

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

15. Maddalena SCUTARI, Luigi Scutari (1831-1911): una figura di intellettuale poco nota della Rilindja Arbëreshe di fine Ottocento.

 

Anno accademico 2010/2011

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

21. Enza PISTOIA, “I Germanesi” di Carmine Abate

22. Debora SPEZZANO, Maximilian Lambertz e la letteratura albanese

23. Vittoria SICICLIANO, Le ricerche sui canti epici dei Balcani di A. Lord e M. Parry e nell’opera “Dossier H” di I. Kadarè

24. Simona GUARNA, Totalitarismo e letteratura in Albania: il caso Kadarè

25. Teresa PISANO, Luan Starova e la sua letteratura balcanica

 

Viti akademik 2011/2012

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

17. Jessica POGGI, La Calabria e le comunità arbëreshe a metà Novecento nei resoconti di viaggio di Maria Brandon Albini e Kazimiera Alberti.

18. Maria Francesca GRAZIANO, Il mondo arbëresh nella poesia albanese contemporanea (M. Camaj, A. Podrimja, V. Zhiti).

19. Chiara PAGANO, La ballata albanese della “besa” tra oralità e scrittura. Raffronti nello spazio balcanico e in alcune letterature d’Europa.

 

Viti akademik 2012/2013

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

26. Amelia TURANO, L’opera letteraria di Ismail Kadare e la sua traduzione in ambito europeo (Francia, Spagna e Inghilterra)

27. Rossella GENTILE, Visar Zhiti: la poesia come follia di difesa

28. Caterina PROCOPIO, Il mito pelasgico nella letteratura albanese

29. Jessica MUSCÒ, Gjenerali i ushtrisë së vdekur di Ismail Kadarè: analisi dell’opera e del contesto storico-letterario

30. Marco GIORDANO, L’Albania totalitaria nella letteratura migrante: l’opera di Ornela Vorpsi

31. Chiara Paola REALE, Gli italo-albanesi nel Risorgimentocalabrese e il loro contributo alla rivista “Il Calabrese” (1842-1847)

 

Viti akademik 2013/2014


PROF. FRANCESCO ALTIMARI

32. Carmela MARZULLO, Il lessico fitonimico nella parlata arbëreshe di Vaccarizzo Albanese

33. Erika VITO, Il romanzo Pallati i ëndrrave di Ismail Kadare

DOTT.SSA ROSARIA ROSSELLA PUGLIESE

34. Delfina VESCIO, Redewendungen nei romanzi di Carmine Abate: un’analisi contrastiva dall’italiano al tedesco

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

35. Francesca GATTUSO, “Burrneshat”: Le “Vergini Giurate” nel Kanun, nella cultura tradizionale albanese e nella letteratura

36. Arianna DE PAOLA, Trascrizione della "Traduzione del Vangelo di San Matteo nel dialetto albanese di Frascineto" di V. Dorsa

37. Marzia FRANCO, La piramide di Ismail Kadare: analisi dell’opera e del contesto storico-letterario

 

Viti akademik 2015/2016

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

38. Angela RUSCIANO, La comunità arbëreshe di Castroregio: canti tipici della tradizione

39. Miriam ZUPO, L’opera di Amik Kasoruho, un intellettuale del dissenso nell’Albania di Enver Hoxha

 

Viti akademik 2015/2016

DOTT.SSA FIORELLA DE ROSA

40. Olga DOLCE, Il lessico della parlata arbëreshe di Cerzeto sulla base del I questionario ALE

 

Viti akademik 2016/2017


PROF. FRANCESCO ALTIMARI

41. Aurelia FUSCALDO, Il mondo dell’apicoltura: esperienze in ambito arbëresh (lessico ed etnotesti)

42. Serena BAFFA SCIROCCO, “La sposa della neve” di Maria Ammita Baffa: un viaggio antropologico e letterario nella memoria di una comunità arbëreshe

DOTT.SSA FIORELLA DE ROSA

43. Pranvera BESHIRI, L’ALBANESE D’ITALIA. Giornale Politico Morale Letterario di Girolamo De Rada

 

DIPLOMË TREVJEÇARE NË SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

 

Anno accademico 2017/2018

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

44. Luisa SPOSATO, Carmine Abate: profilo di uno scrittore migrante attraverso l’analisi della sua opera “La festa del ritorno”

45. Alessia BARBIERI, La donna in Albania: breve excursus dal Kanun alla situazione odierna

 

DIPLOMË TREVJEÇARE NË MEDIAZIONE LINGUISTICA

 

Viti akademik 2009/2010

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

14. Maria Teresa TORCHIA, Ricerca lessicale sulla parlata arbëreshe di Vena di Maida attraverso il 1º questionario ALE.

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

16. Isabella MARZULLO, Il mosaico del tempo grande di Carmine Abate tra mito e storia.

 

Viti akademik 2010/2011

20. Stefania DEMASI, Muzgu i perëndive të stepës di Ismail Kadare: analisi dell’opera e del contesto storico-letterario

 

DIPLOMË SPECIALIZIMI NË LINGUE E LETTERATURE MODERNE, FILOLOGIA, LINGUISTICA, TRADUZIONE

 

Viti akademik 2006/2007

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

1. Orjeta HASHORVA, Shqipja në liturgjinë greko-bizantine: analizë e përkthimeve të përdorura në mjedisin ballkanik dhe në mjedisin arbëresh.

PROF. SAVERIO DE BELLIS (Università degli studi del Salento)

2. Entela CUKANI, Mbrojtja ndërkombëtare dhe kostitucionale e pakicave - përvojat e fundit në Kosovë.

PROF.SHA CRISTINA PIVA

3. Rosina RAPANÀ, , Identiteti dhe kultura arbëreshe: humultim njohës gjuhësor-kulturor në shkollën parësore të Shën Sofisë.

 

Viti akademik 2007/2008

PROF.SHA CRISTINA PIVA

4. Caterina PALAIA, , Gjuhët në vdekje: shkaqe, pasoja dhe projekte mbrojtje.


PROF. FRANCESCO ALTIMARI

5. Saverina BAVASSO, Botim kritik i dorëshkrimit Mbë kënëka vallesh të F. A. Santorit.

 

Viti akademik 2009/2010

PROF. ANTON NIKË BERISHA

6. Griselda DOKA, L’opera poetica di Ali Podrimja

PROF. MARIO FRANCISCO BENVENUTO

7. Giovanna Agata IACOPINO, Enrique Cadìcamo: la traduzione di un poeta lunfardo.

 

DIPLOMË SPECIALIZIMI NË LINGUE E LETTERATURE MODERNE

 

Viti akademik 2011/2012

PROF. ANTON N. BERISHA

8. Albana ALIA, La cattedrale gotica. Analisi del romanzo Karpa di M. Camaj.

DOTT.SSA ROSSELLA PUGLIESE

9. Moreno MAIO, Dall’emigrazione alla perdita dell’identità linguistica: il caso di Francesco Micieli.

 

Anno accademico 2011/2012

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

10. Maddalena SCUTARI, Le parlate arbëreshe del Pollino lucano. Ricerca realizzata attraverso il questionario dell’ADGJSH (Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe)

11. Vittoria SICILIANO, Scanderbeg nell’opera di Henry Wadsworth Longfellow e nella cultura europea

 

Anno accademico 2013/2014

PROF. ANTON N. BERISHA

12. Luna Alessandra MICIELI, Il romanzo Kronikë në gur di Ismail Kadare.

 

Anno accademico 2015/2016

PROF. MARIO F. BENVENUTO

16. Paola PACE, Il mistilinguismo in Tra due mari di Carmine Abate: da un’analisi traduttiva a una proposta di traduzione in lingua spagnola.

 

Anno accademico 2017/2018

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

17. Enrica TALLARICO, La narrativa di Carmine Abate: analisi del romanzo Il bacio del pane

19. Simona PUGLIESE, La ballata arbëreshe di Costantino e Garentina: analisi di alcune delle sue varianti

 

DIPLOMË SPECIALIZIMI NË LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE (TS)

PROF.SSA MARINA CHINI, PROF. FRANCESCO ALTIMARI

18. Roberta CAPPELLO, Indagine sociolinguistics nella comunità arbëreshe di Vaccarizzo Albanese

 

DIPLOMË SPECIALIZIMI NË MEDIA EDUCATION (TS)

Anno accademico 2014/2015

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

13. Vlora LESTRANI, Shtjefën Gjeçovi – Jeta dhe vepra Kanuni i Lekë Dukagjinit

 

DIPLOMË SPECIALIZIMI NË SCIENZE PEDAGOGICHE PER L’INTERCULTURA E LA MEDIA EDUCATION (TS)

Anno accademico 2014/2015

PROF. FRANCESCO ALTIMARI

14. Francesca PELLICORIO, Il sacrificio di fondazione: un motivo balcanico / Nella letteratura contemporanea europea: I. Kadare, M. Yourcenar e Y. Bonnefoy

Anno accademico 2017/2018

20. Filomena SCARPINO, Analisi demografica e onomastica sull’Arberia crotonese: gli Archivi Parrocchiali da XVII al XIX secolo

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISERTACIONE TË DOKTORATËS TË PREZENTUARA NË DEPARTIMENTIN E GJIUHËSISË TË UNIVERSITETIT TË KALABRISË, SELI ADMINISTRATIVE TE DOKTORATËS NË ALBANOLOGJI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIKLI VI

Viti akademik 1994/1995

1. Giovanni M. G. BELLUSCIO, Fragmentim dhe vijimësi gjuhësore: vexata quaestio e izofonëve vokalike në një areal arbërishtfolës të Kalabrisë Veriore.

2. Giuseppina TURANO, Lidhjet sintaksore në gjuhën shqipe.

3. Monica GENESIN, Morfologji historike e foljes shqipe. Analizë e mështetur mbi foljet (sinkronikisht) jo me prejardhje dhe me origjinë indoevropiane.

 

CIKLI VII

Viti akademik 1995/1996

4. Vito MATRANGA, Leksiku agro-baritor i së folmes së Horës.
5. Giuseppina NORCIA, ... ...

 

Viti akademik 1996/1997

6. Antonietta CAMPAGNA, E folmja arbëreshe e Firmozës.

 

CIKLI VIII

Viti akademik 1996/1997

7. Filomena RAIMONDO, E folmja arbëreshe e Ungrës.

8. Michelangelo LA LUNA, “Dramat historike” të Jeronim De Rada.

9. Maria NORCIA, Fleksioni foljor në të folmen arbëreshe të Katundit.

 

CIKLI IX

Viti akademik 1998/1999

10. Fiorella DE ROSA, Poema “Serafina Thopia” e Jeronim De Radës: botim kritik dhe përkim.

11. Alessandra ZAFFIRO, Shoqëria arbëreshe në gjysmën e parë të shek. XX nëpërmjet analizës së shtypit periodik të ruajtur në bibliotekën e eparkisë së Horës.

12. Genc LAFE, Der Italianische Einfluß auf das Albanisch (Universität Tübingen).

 

Viti akademik 1999/2000

13. Gjilda ALIMHILLAJ, Klasifikimi foljor sipas mënyrave të veprimit në gjiuhën shqipe “Aktionsart nella lingua albanese”.

 

DOKTORANTURË INTERNACIONALE PËR STUDIMET GJUHËSORE DHE FILOLOGJIKE TË GJUHËS SHQIPE

Viti akademik 2005-2006

14. Flora KOLECI, Frazat relative të Shqipes parë nën këndvështrimin Gjenerativist.

15. Maria Teresa BORGIA, Botim kritik i Ungjilli i Shën Mateut i përkthyer në arbërisht nga Giuseppe Camarda.

16. Gëzim GURGA, Ungjilli i Shën Mateut: një variant i pabotuar i dorëshkrimit të Horës. Botim kritik.

17. Emilia CONFORTI, E folmja arbëreshe e Shën Benedhitit.

18. Klodiana ÇUKA, Kontributi i Agnija Vasil’evna Desnickaja për gjuhën, letërsinë dhe kulturën e arbëreshëvet të Italisë.

19. Mimoza PRIKU, Studimet Albanologjike të filologut italian Karlo Taliavini (1903-1982).

20. Aljula JUBANI, Analizë akustike e sistemit fonologjik të gjuhës shqipe standarde me strumente të fonetikës sperimentale.

21. Ardian DOKA, Ligjërimi studentor, entitet i dallueshëm në shqipen e sotme.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISERTACIONE TË DOKTORATËS TË PREZENTUARA NË UNIVERSITETE TË TJERA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FIRENZE

DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA ITALIANA XIII CICLO

22. Genc LAFE, Aspekte të ndikimit të italishtes mbi gjuhën shqipe gjatë viteve ‘900.

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA

23. Antonio GATTABRIA, La polivocalità in Calabria. Forme e comportamenti dell’attuale tradizione tra arbëreshë e calabresi in provincia di Cosenza.

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA XXVIII CICLO

26. Nicola PEDRAZZI, Quando l’Albania era lontana. Le relazioni politico-culturali tra l’Albania Popolare e la Sinistra italiana (1943-1976)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESI DI DOTTORATO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI STUDI UMANISTICI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL’UNIVERSITÁ DELLA CALABRIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXV CICLO

24. Giovanna NANCI, Problematiche traduttologiche in contesto interlinguistico del romanzo Kështjella di Ismail Kadare: analisi contrastiva e nuovi approcci traduttivi

25. Orjeta HASHORVA, La rivista “Fjamuri Arbërit” (1883-1887) di Girolamo De Rada: analisi della struttura della lingua, trascrizione dei testi e glossario